IPARD PROJECT CONSULTANCY

IPARD PROJECT CONSULTANCY


YATIRIM

Süt Üreten Tarımsal İşletmeler alt tedbiri ile küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin;

a) Modernize edilmesi,

b) Avrupa Birliği standartlarına yükseltilmesi ve

c) İyi tarım uygulamalarını yapar hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

BAŞVURULABİLİRLİK

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere verilecek destekten faydalanmak için Kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler gerekli uygunluk koşullarını sağlamak kaydıyla proje başvurusunda bulunabilir.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDE

• Başvuru sahibi (tüzel kişilikte ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır),

• Başvuru sahibi; gerçek veya tüzel kişilik ise bir daimi çalışanı,

* Proje başvurusu yapılan alanda eğitim veren meslek lisesi veya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olmalı ya da

* Tarım veya ilgili bir uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunda hizmet kaydı bulunmalı ya da

* Hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olmalıdır.

TARIMSAL İŞLETMENİN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR

• Tarımsal İşletme (gerçek kişi ise tarımsal işletmenin sahibi) aşağıdaki sistemlere kayıtlı olmalıdır.

* Çiftçi Kayıt Sistemi

* Hayvan Kayıt Sistemi

* Ulusal Vergi Sistemi

Yapılacak yatırımla ilgili tarımsal işletme;

a) Süt Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletme (gerçek kişi ise tarımsal işletme sahibi) ise,

• En az 10, en fazla 120 inek kapasitesi veya

• En az 50, en fazla 500 süt veren koyun kapasitesi veya

• En az 50, en fazla 500 süt veren keçi kapasitesine sahip olmalıdır

veya

b) 7, 8, 9 süt ineğine sahip olan tarımsal işletmeler yatırımın sonunda en az 10 baş süt ineğine ulaşacağına ilişkin taahhütname sunmalıdır.

HANGİ HARCAMALARA DESTEK VERİLİYOR

Makine–Ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.

Yapım İşleri

• Açık, yarı açık ve kapalı ahırların/ağılların inşası/genişletilmesi/modernizasyonu veya mevcut kapalı ahırların/ağılların modernizasyonu

• Süt sağım ve depolama odaları, depo binaları, makine garajları ile sınırlı olmak kaydıyla tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi

• Gübre yönetimi, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar.

Makine-Ekipman Alımı

• Silaj makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele etme, dağıtma ve depolama sistemleri

• Süt sağım odası tesisatı (sağım makinası, sağım sistemi ekipmanı, hijyen ve kalite belirlemede kullanılan ölçüm ve kayıt ekipmanı, sanitasyon ve dezenfeksiyonsistem ekipmanı),

• Süt soğutma ve depolama makine ve ekipmanı

• Süt nakli için ekipman

• Gübre yönetimine, işleme ve depolamaya yönelik makine-ekipman,

• Hayvan bakımına yönelik makine ve ekipman (örneğin tartma, dezenfeksiyon)

• Sulama sistemleri (hayvan refahı standartlarına uygun suluklar ve içme suyu sistemleri),

• Bilişim teknolojileri ve yazılım dahil, özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, süt kaydı, genel çiftlik yönetimi, yem rasyonu hazırlama programı)

• Projeye uygun traktör ve ekipmanının satın alınması.

Hizmet Alımı (Genel Harcamalar)

• İş planı hazırlama (teknik proje ve fizibilite dahil)

• Mimari proje, statik proje, elektrik tesisat projeleri, mekanik tesisat projelerinin hazırlanması

• Patent ve lisans haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar (patent, lisans, faydalı model, coğrafi işaret sertifikası)

• Diğer danışmanlık hizmetleri (genel yönetim, pazarlama, üretim, insan kaynakları, mali işler ve finans, dış

ticaret, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, yeni teknik ve teknolojiler konularında)

DESTEK ORANI

• Destek oranı Uygun Harcamalar Toplamının %50'sidir.

• Başvuru sahibi (gerçek kişi durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 40 yaşın altında olan genç çiftçilerin sahip olduğu tarımsal işletmelere yatırımlar için kamu katkısı %55,

• Dağlık alanlardaki tarımsal işletmelere yatırımlar için kamu katkısı %60, (dağlık alanlar listesine göre),

• Hibe desteği kararı alındığında tarihte 40 yaşın altında olan genç çiftçilerin sahip olduğu dağlık alanlardaki tarımsal işletmelere ait yatırımlar için kamu katkısı %65 olacaktır.